Community

활동사항

2022-06-23 ~ 06-25 제2차 진피 시장조사 및 벤치마킹 연수 2

  • 작성날짜 2022-07-13
  • 조회수 551
제2차  진피  시장조사  및  벤치마킹  연수  2

일시  :  2022-06-23  ~  06-25
장소  :  형율제약  본사,  형율제약  제1여주공장
내용  :  제2차  진피  시장조사  및  벤치마킹  연수