Community

활동사항

2021-10-21 2021년 감귤본색 주민전문가 양성과정 운영(SNS컨텐츠 제작역량 강화교육) 3회차

  • 작성날짜 2021-11-03
  • 조회수 620
2021-10-21  2021년  감귤본색  주민전문가  양성과정  운영(SNS컨텐츠  제작역량  강화교육)  3회차

1.  일시  :  2021.  10.  21(목)  13:00~17:00
2.  장소  :  서귀포시  남원1리  복지회관  2층
3.  내용  
-    영상  콘텐츠  기획
-    스토리보드  작성방법
-    스토리보드  작성  및  피드백